ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

      

News
ศาลแรงงานภาค 1 โดยนายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรของศาลแรงงานภาค 1 ได้นาความรู้และประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ศาลแรงงานภาค 1 โดยนายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ พร้อมด้วยนายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค ๑ นางมธุสร วิจักษณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ และข้าราชการศาลแรงงานภาค ๑ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๕ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ บ้านพักจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ศาลแรงงานภาค ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศศาลแรงงานภาค 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ถวายพระพร
 

 

covid 19

 

CojPASS

Tracking

E- book กฎหมายแรงงาน

ไกล่เกลี่ยออนไลน์ .

คู่มือ e-service

นวัตกรรม

เครื่องEDC

+

ปฏิทินกิจกรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ

ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

ไกล่เกลี่ยออนไลน์

enotice

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image