ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

ศาลแรงงานภาค 1 โดยนายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรของศาลแรงงานภาค 1 ได้นาความรู้และประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

image เอกสารแนบ